Zorgvisie van de Hagert

De Hagert biedt zorg in een kleinschalige, landelijke omgeving, in kleine wooneenheden waarbij het leven van alle dag centraal staat enelke bewoner en bezoeker een reden heeft om ’s morgens weer op te staan. De agrarische en cultuurhostorische omgeving speelt daarin een grote rol.

Het leven op de boerderij is belangrijk: dieren, moestuin, bloementuinen en activiteiten op het erf zijn belangrijke sfeerbepalers van het complex. De landelijke historische uitstraling biedt mogelijkheden voor deze gecombineerde zorg. Omdat we uitgaan van de zorgvraag van de cliënt kijken we over de grenzen van de bestaande zorg heen. Flexibiliteit,  gezamenlijke visie, in samenhang met de natuur en het dorp, cliëntgerichtheid en gedeelde verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten voor de manier waarop we de zorg willen organiseren. Dit zijn tevens de basiscompetenties van het personeel van de Hagert.”

In onze visie op de langdurige zorg staat het welzijn van de client centraal. Ook in de langdurige zorg kan het leven de moeite waard zijn om geleefd te worden. De client bepaalt zelf welke zorg en ondersteuning hij of zij nodig heeft om een zinvol leven te leiden. Welke zorg optimaal is wordt dus bepaald in overleg met client, verwanten en de verzorgdenden. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.  

“De bebouwing en het buitenterrein heeft een landelijke en agrarische uitstraling. Er is veel bedrijvigheid zijn op en rondom de boerderij. Het leefritme van de boerderij en de normale dagelijkse activiteiten op en rond een erf bepalen de sfeer. Familieleden en vrijwilligers worden actief betrokken bij de zorg.
Op de Hagert willen we werk maken van wonen als thuis, kleinschalig wonen en werken, ontschotting, zorg op maat en vermaatschappelijking, van een patiënt met ziektebeelden naar een mens met mogelijkheden.

De Hagert wil zorg, welzijn, wonen verbinden aan natuur. De dagelijkse gang op de Hagert verbindt zorg en samenleving. We willen deze gedachte vormgeven binnen de context van landelijk en kleinschalig wonen in een cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle omgeving waarbinnen de mens met zijn mogelijkheden en beperkingen centraal staat”.
[uit de notitie: Zorgvisie en zorgconcept de Hagert, november 2005]

Uitgangspunten in het kort:

  • Ontschotting | de medewerker kan aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden van de diverse bewoners/cliënten van de Hagert
  • Vermaatschappelijking/volwaardig burgerschap de medewerkers zijn in hun begeleiding gericht op optimaal participatie van de cliënt naar eigen woonomgeving en werkzaamheden.
  • Buiten wonen | het buitenleven heeft grote invloed op de dagelijkse activiettien van de bewoners en de bezoekers van de Hagert. De dynamiek van het weer, de seizoenen, de levenscyclus van de planten en de dagelijkse verzorging van de dieren en de tuinen bepalen het dagritme en de daginvulling. Elke dag is anders, daarom hebben de meeste bewoners geen vast dagprogramma maar worden de activiteiten afgestemd op de dingen die moeten gedaan worden.
  • Werken = leren | de begeleiders stellen zich lerend op in hun werk fouten maken mag, het beter willen doen moet aanwezig zijn
  • Win-winsituaties creëren | niemand is gelijk, en daar maken we graag gebruik van. Het creëren van toegevoegde waarde maakt dat het op de Hagert niet alleen goede zorg centraal staat maar ook een zinvol, boeiend leven geleid kan worden waar ieder individu er toe doet en iedereen elke morgen opnieuw een reden heeft om op te staan, want iedereen is nodig op de Hagert.
  • Ja….tenzij | In de bejegening van cliënten en collega’s hebben de begeleiders de grondhouding ja, dat kan, tenzij er goede redenen zijn waarom het niet kan (bijvoorbeeld veiligheid, belasting andere bewoners) .
  • Dialoog | De begeleiders communiceren open en in vertrouwen met elkaar, met verwanten en de cliënten over de wijze waarop het werk wordt opgepakt en ingevuld.
  • Eigen verantwoordelijkheid | de begeleiders zijn primair zelfverantwoordelijk in het werk dat wil zeggen dat ze zelf initiatief nemen, keuzes maken en voorstellen doen ten aanzien de begeleiding en verzorging van de cliënten en de organisatie.


Realisatie zorgconcept
Om deze andere mkijk op zorg te realiseren in een zelforganiserende kleinschalige context organiseert de hagert anders dan anders.

We laten ons daarbij leiden door de volgende trefwoorden: de toekomst dient zich aan en is niet voorspelbaar, ‘wie het weet mag het zeggen’, dienend leiderschap, rijnlands, ambacht centraal, eigen verantwoordelijkheid, zelforganisatie, gemengd bedrijf, co-creatie, waardengericht. 

De ‘pijlers’ van de Hagert zijn leidend geweest in de totale aanpak. Dit kreeg gestalte in de manier waarop medewerkers werden geselecteerd, hoe er leiding werd/wordt gegeven en ook de scholing staat voortdurend in het teken van de realisatie van de zorgvisie. Ook onze kijk op ontwikkelen en leiderschap wijkt soms wat af van hetgeen gebruikelijk is. (voor meer informatie zie powerpointpresentaties) 

Er is veel gerealiseerd. In het kader van de evaluatie na drie jaar [Drie jaar na Dato, evaluatie verslag de Hagert oktober 2009] geven we een overzicht van concrete activiteiten die hebben bijgedragen aan de realisatie van de zorgvisie.

Powerpointpresentatie Een andere visie op zorg

[download id=”44″]

[download id=”45″]

[download id=”48″]

[download id=”47″]

[download id=”49″]