Leidende visie

De Hagert biedt zorg in een kleinschalige, landelijke omgeving, in kleine wooneenheden waarbij de beleving van de cliënten centraal staat en het leven in het teken van het buitenleven staat.

Net als elke burger hechten ook mensen in de langdurige zorg aan een zinvol en betekenisvol bestaan. Op woonzorgboerderij de Hagert proberen we daarom niet de beste zorg te bieden maar staat het bieden van hulp zodat de bewoners een zinvol leven kunnen leiden centraal, zodat iedereen een reden heeft om ‘s morgens weer op te staan. Welke ondersteuning nodig is, is voor iedereen verschillend. Daarom werken wij zo min mogelijk vanuit vaste protocollen en procedures maar we organiseren vanuit de klantvraag. We leveren geen overzorg. We doen een sterk beroep op wat de mensen nog zelf kunnen en willen. Onze bewoners en bezoekers van de dagbesteding werken dan ook zoveel mogelijk mee in het runnen van het hele gebeuren. Daarbij helpt ‘de lamme de blinde’ en samen komen we verder door co-creatie.

Door onze ligging en locatie ontwikkelen we veel activiteiten op het gebied van toerisme, recreatie, educatie, landbouw en kleinschalige voedselproductie.  Onze bewoners en bezoekers van de dagbesteding werken daar zoveel mogelijk in mee. Samen met de cliënten creëren we een gemengd bedrijf waarin niet zorg maar een goed en zinvol leven centraal staat. Een grote diversiteit in activiteiten en ‘doelgroepen’ voorkomt het denken in termen van patient-zijn. Het gemengd bedrijf zorgt er ook voor dat we wat minder AWBZ-afhankelijk worden en daarmee een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de langdurige zorg. De Hagert is een open netwerk organisatie volgens het zelf ontwikkelde principe van het social web.

Dit betekent dat de Hagert een andere kijk op zorg heeft en we ons ook anders organiseren en anders ontwikkelen. Voor een uitdieping van deze andere manier van werken klikt u op de downloads onder aan deze pagina.

Uitgangspunten in het kort

Ontschotting | de medewerker kan aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden van de diverse bewoners/cliënten van de Hagert

  • Vermaatschappelijking/volwaardig burgerschap de medewerkers zijn in hun begeleiding gericht op optimaal participatie van de cliënt naar eigen woonomgeving en werkzaamheden.
  • Buiten wonen | het buitenleven heeft grote invloed op de dagelijkse activiettien van de bewoners en de bezoekers van de Hagert. De dynamiek van het weer, de seizoenen, de levenscyclus van de planten en de dagelijkse verzorging van de dieren en de tuinen bepalen het dagritme en de daginvulling. Elke dag is anders, daarom hebben de meeste bewoners geen vast dagprogramma maar worden de activiteiten afgestemd op de dingen die moeten gedaan worden.
  • Werken = leren | de begeleiders stellen zich lerend op in hun werk fouten maken mag, het beter willen doen moet aanwezig zijn
  • Win-winsituaties creëren | niemand is gelijk, en daar maken we graag gebruik van. Het creëren van toegevoegde waarde maakt dat het op de Hagert niet alleen goede zorg centraal staat maar ook een zinvol, boeiend leven geleid kan worden waar ieder individu er toe doet en iedereen elke morgen opnieuw een reden heeft om op te staan, want iedereen is nodig op de Hagert.
  • Ja….tenzij | In de bejegening van cliënten en collega’s hebben de begeleiders de grondhouding ja, dat kan, tenzij er goede redenen zijn waarom het niet kan (bijvoorbeeld veiligheid, belasting andere bewoners) .
  • Dialoog | De begeleiders communiceren open en in vertrouwen met elkaar, met verwanten en de cliënten over de wijze waarop het werk wordt opgepakt en ingevuld.
  • Eigen verantwoordelijkheid | de begeleiders zijn primair zelfverantwoordelijk in het werk dat wil zeggen dat ze zelf initiatief nemen, keuzes maken en voorstellen doen ten aanzien de begeleiding en verzorging van de cliënten en de organisatie.

Realisatie vernieuwend zorgconcept
De Hagert heeft vanaf de start in 2006 de ambitie gehad een vernieuwend zorgconcept neer te zetten. De leidende visie van de Hagert is steeds leidend geweest in de totale aanpak. Dit kreeg gestalte in de manier waarop medewerkers werden geselecteerd, hoe er leiding werd/wordt gegeven en ook de scholing staat voortdurend in het teken van de realisatie van de zorgvisie. We hebben ons ontwikkeld volgens de principes van het social web (voor een korte uitleg zie  http://www.thethinktank.nl/?nav=5)

Op weg naar duurzame zorg?

De Hagert werkt op haar eigen manier aan het duurzaam maken van de zorg. Belangrijke elementen daarin zijn: een andere visie op zorg, anders organiseren, een gemengd bedrijf, hybride bedrijfsmodellen, een duurzame economische verbinding met de lokale gemeenschap. Kijk eens op docx Een kijkje in de toekomst van de zorg op de Hagert
 
hoe de Hagert werkt aan het duruzamer maken van de zorg.

Meer weten?
Onderstaande powerpointpresentaties geven de verschillende elementen van de leidende visie kernachtig weer.

 

pdf Een andere visie op zorg op de Hagert
pdf Anders organiseren op de Hagert
pdf Een andere kijk op ontwikkelen op de Hagert
pdf Een andere kijk op leidinggeven op de Hagert: het managen voorbij
pdf Organiseren in netwerken op de Hagert
pdf De hagert als gemengd bedrijf

Reacties zijn gesloten.