Leidende visie

De Hagert biedt zorg in een kleinschalige, landelijke omgeving, in kleine wooneenheden waarbij de beleving van de cliënten centraal staat en het leven in het teken van het buitenleven staat.

Net als elke burger hechten ook mensen in de langdurige zorg aan een zinvol en betekenisvol bestaan. Op woonzorgboerderij de Hagert proberen we daarom niet de beste zorg te bieden maar staat het bieden van hulp zodat de bewoners een zinvol leven kunnen leiden centraal, zodat iedereen een reden heeft om ‘s morgens weer op te staan.

Welke ondersteuning nodig is, is voor iedereen verschillend. Daarom werken wij zo min mogelijk vanuit vaste protocollen en procedures maar we organiseren vanuit de klantvraag. We leveren geen overzorg. We doen een sterk beroep op wat de mensen nog zelf kunnen en willen. De bezoekers van de dagbesteding werken dan ook zoveel mogelijk mee in het runnen van het hele gebeuren. Daarbij helpt ‘de lamme de blinde’ en samen komen we verder door co-creatie.

Door onze ligging en locatie ontwikkelen we veel activiteiten op het gebied van recreatie, educatie, landbouw en kleinschalige voedselproductie.  Onze bezoekers van de dagbesteding werken daar zoveel mogelijk in mee. Samen met de cliënten creëren we een gemengd bedrijf waarin niet zorg maar een goed en zinvol leven centraal staat. Een grote diversiteit in activiteiten en ‘doelgroepen’ voorkomt het denken in termen van patient-zijn. Dit zorgt er ook voor dat we wat minder WLZ-afhankelijk worden en daarmee een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de langdurige zorg. De Hagert is een open netwerk organisatie volgens het zelf ontwikkelde principe van het social web.

Dit betekent dat de Hagert een andere kijk op zorg heeft en we ons ook anders organiseren en anders ontwikkelen. Voor een uitdieping van deze andere manier van werken klikt u op de PowerPointpresentaties onder aan deze pagina.

Uitgangspunten in het kort

Ontschotting

Op de Hagert wonen en werken diverse bewoners/cliënten. De medewerker kan zoveel mogelijk aan sluiten bij individuele wensen en mogelijkheden.

Vermaatschappelijking / volwaardig burgerschap

Medewerkers en vrijwilligers zijn in staat hun begeleiding te richten op het optimaal aan sluiten bij de vraag van de bewoner/cliënt. Dit betekent dat mee genieten, beleven en ervaren meer centraal staan.

Buiten wonen

Het buitenleven heeft grote invloed op de dagelijkse activiteiten van de bewoners en de bezoekers van de Hagert. De dynamiek van het weer, de seizoenen, de levenscyclus van de planten en de dagelijkse verzorging van de dieren en de tuinen bepalen het dagritme en de daginvulling.

Werken = leren

De begeleiders stellen zich lerend op in hun werk fouten maken mag, het beter willen doen moet aanwezig zijn

Win-winsituaties creëren

Niemand is gelijk, en daar maken we graag gebruik van. Het creëren van toegevoegde waarde maakt dat op de Hagert niet alleen goede zorg centraal staat maar ook een zinvol, boeiend leven geleid kan worden waar ieder individu er toe doet en iedereen elke morgen opnieuw een reden heeft om op te staan, want iedereen is nodig op de Hagert.

Ja….tenzij

In de bejegening van cliënten en collega’s hebben de begeleiders de grondhouding ja, dat kan, tenzij… er goede redenen zijn waarom het niet kan (bijvoorbeeld veiligheid, belasting andere bewoners) .

Dialoog

De begeleiders communiceren open en in vertrouwen met elkaar, met verwanten en de cliënten over de wijze waarop het werk wordt opgepakt en ingevuld.

Eigen verantwoordelijkheid

De begeleiders zijn primair zelf verantwoordelijk in het werk dat wil zeggen dat ze zelf initiatief nemen, keuzes maken en voorstellen doen ten aanzien de begeleiding en verzorging van de cliënten en de organisatie.


Realisatie vernieuwend zorgconcept

De Hagert heeft vanaf de start in 2006 de ambitie gehad een vernieuwend zorgconcept neer te zetten. De leidende visie van de Hagert is steeds leidend geweest in de totale aanpak. Dit kreeg gestalte in de manier waarop medewerkers werden geselecteerd, hoe er leiding werd/wordt gegeven en ook de scholing staat voortdurend in het teken van de realisatie van de zorgvisie. We hebben ons ontwikkeld volgens het zelf ontwikkelde principe van het social web.

Door onze ligging en locatie ontwikkelen we veel activiteiten op het gebied van recreatie, educatie, landbouw en kleinschalige voedselproductie.  Onze bezoekers van de dagbesteding werken daar zoveel mogelijk in mee. Samen met de cliënten creëren we een gemengd bedrijf waarin niet zorg maar een goed en zinvol leven centraal staat. Een grote diversiteit in activiteiten en ‘doelgroepen’ voorkomt het denken in termen van patient-zijn. Dit zorgt er ook voor dat we wat minder WLZ-afhankelijk worden en daarmee een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de langdurige zorg. De Hagert is een open netwerk organisatie volgens het zelf ontwikkelde principe van het social web.

Op weg naar duurzame zorg?

De Hagert werkt op haar eigen manier aan het duurzaam maken van de zorg. Belangrijke elementen daarin zijn: een andere visie op zorg, anders organiseren, een ‘gemengd’ bedrijf, hybride bedrijfsmodellen, een duurzame economische verbinding met de lokale gemeenschap. Kijk eens op onze pagina  Op weg naar duurzame zorg.

Meer weten?

Onderstaande PowerPointpresentaties geven de verschillende elementen van de leidende visie kernachtig weer.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.